Duyurular

Şirketimizin 2012-2013-2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2015 Perşembe günü yapılacaktır.
04 Ağustos 2015

Şirketimizin 2012-2013-2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos 2015 Perşembe günü, saat 14:00’da İpsala Ticaret Borsası Enez Cad. Kabristan Sok. No: 105 İpsala / EDİRNE adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Şirketimizin Hissedarı olan Odanızın / Borsanızın hisselerini temsil edecek katılımcının yetki belgesi ile birlikte teşriflerini rica ederim.

 Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla,

                     

                                                                                                              Osman KOCAMAN
                                                                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

 

      G   Ü   N   D   E   M

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
 3. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 4. 2012 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. 2012 yılı Denetim Kurulunca hazırlanan Raporun okunması ve müzakeresi,
 6. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
 7. 2012 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 8. 2012 yılı Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 9. 2013 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 10. 2013 yılı için Denetim Kurulunca hazırlanan raporun okunması ve müzakeresi,
 11. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
 12. 2013 yılı Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması,
 13. 2013 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 14. 2013 yılı Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 15. 2014 yılı için Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 16. 2014 yılı Denetim Kurulunca hazırlanan Raporun okunması ve Müzakeresi,
 17. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
 18. 2014 yılı Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması,
 19. 2014 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 20. 2014 yılı Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 21. 2010 yılı 99.958,90.-TL, 2011 yılı 100.000.-TL, 2012 yılı 220.000.-TL, olmak üzere Kurumlar Vergisi İştirak Kazancı mahsubundan sonra oluşan toplam 419.958,90.-TL üzerinden, 56.212,56.-TL stopaj kesintisi yapılarak kalan net 363.746,34.-TL' nın ortaklara dağıtılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 22. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması,
 23. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun 419. maddesine istinaden hazırlanan İç Yönergenin görüşülmesi ve onaylanması ile Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 24. Geçen faaliyet döneminde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ana sözleşme ve TTK hükümleri uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere; istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinden kalan süreyi tamamlamak üzere, 26.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Sayın Tamer DİNÇŞAHİN ile 21.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Sayın Recep ZIPKINKURT'un üyeliklerinin onaylanması,
 25. Yönetim Kurulunun seçimi ve süresinin belirlenmesi,
 26. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Haklarının belirlenmesi,
 27. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve şirket çalışanlarına ödenecek harcırahların belirlenmesi,
 28. Denetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretler nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 29. Şirketin Ticari defterleri ile bu defterlerin tutulmasına yönelik işlemler nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 30. Dilek ve Temenniler,
 31. Kapanış.